Vítejte!

Vítáme Vás na našich stránkách.

Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti bezpečnosti práce, požární prevence a hygieny práce.

Aktuální zprávy, informace a oznámení naleznete v sekci „Aktuality“.

O nás

Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce, požární prevence a hygieny práce.

Bezpečnost práce...   Provádíme pro zaměstnavatele činnost odborně způsobilé osoby v prevenci rizik. Zpracováváme veškerou povinnou dokumentaci, provádíme analýzu rizik, audity a roční prověrky BOZP a veškeré druhy školení BOZP. Účastníme se případných kontrol, prováděných inspektoráty práce. Pomáháme při šetření a likvidaci pracovních úrazů. Zastupujeme zákazníky při jednání s úřady a dalšími osobami. Sledujeme lhůty revizí vyhrazených technických zařízení a vedeme harmonogramy termínů a lhůt.

Požární prevence…  Zajišťujeme pro zaměstnavatele činnost odborně způsobilé osoby v PO, event. preventisty PO či požárního technika. Zpracováváme dokumentaci, provádíme preventivní prohlídky PO, audity, školení a odborné přípravy (např. požárních hlídek). Účastníme se kontrol ze strany HZS. Provádíme kontroly provozuschopnosti (revize) požárně bezpečnostních zařízení (dveří,  nouzového osvětlení, požárních ucpávek…), všech typů hasících přístrojů a hydrantů. Dodáváme hasící přístroje, včetně montáže a revize.

Hygiena práce…   Zpracováváme návrh kategorizace prací, projednáváme jej s místně příslušnou KHS. Pomáháme s výběrem správných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Zajišťujeme měření rizikových faktorů (např. hluk, vibrace, chemické látky….) Připravujeme Návrh pro nakládání s chemickými látkami a směsmi, provozní řády a další dokumentaci.

Dále…   Zajišťujeme činnost revizních techniků (elektro, plyn a tlakové nádoby), instruktora VZV, školitele pro poskytování první pomoci. Spolupracujeme s několika poskytovateli pracovnělékařské péče a jsme tak schopni zprostředkovat činnost smluvního lékaře. Dodáváme bezpečnostní značky a značení a jsme nápomocni s jejich instalací.

Kontakty

Zde nás můžete kontaktovat

Kontakt:

Zdeněk Beneš

odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, č. ROVS/5781/2018

mobil: +420 603 453 185

geneakomspol@gmail.com

 

Bohuslav Hamáček

odborně způsobilá osoba v PO. č. Z-OZO-101/2005 

mobil: +420 604 649 052

bohuslav.h@seznam.cz